Onderweg: Verkeer en Parkeren

Onderweg: Verkeer en Parkeren

Onderweg: Verkeer en Parkeren

Author
ANWB
Version
3.0.2
Requirement
Android 4.4 and up +

Gratis

Download hierboven

Productbeschrijving

Onderweg – je slimme bijrijder voor verkeer, parkeren en tanken

ANWB Onderweg is meer dan 2 miljoen keer gedownload en brengt je in één app alles wat je onderweg nodig hebt: verkeersinformatie (files, flitsers en werkzaamheden) in de buurt, ANWB file alert bij vertraging op opgeslagen routes, een betrouwbare routeplanner, actuele benzineprijzen (ook LPG en CNG), parkeertarieven in 160+ steden op straat en in parkeergarages, parkeergeld betalen in 160+ steden met de parkeer-betaaldienst ANWB Parkeren, de locatie van je auto en de Wegenwacht.

Maak kennis met de meest complete app voor mobiliteit van Nederland.

Gebruik van de ANWB file alert, ANWB Parkeren en Mijn auto is exclusief voor ANWB leden. Alle andere functies zijn openbaar en gratis voor iedereen.

De 6 handige functionaliteiten in deze app (versie 3.0.1):

1. Verkeersinformatie: overzicht van het verkeer in de buurt en op je vaste routes
Krijg direct een overzicht van de actuele verkeerssituatie in de buurt of op je route, zoals files (alle wegen), flitsers (snelwegen) en wegwerkzaamheden. Gebruik de kaart om te pannen/zoomen naar iedere locatie in Nederland en ontdek wat daar de actuele verkeerssituatie is. De lijst met incidenten wordt bijgewerkt aan de hand van wat je op de kaart ziet en het gebruikte zoomniveau.

2. Mijn routes en file alerts: ga geïnformeerd op weg
Rijd je vaak dezelfde route bijv een woon-werk route en wil je op de hoogte gehouden van de actuele verkeerssituatie van die route? De Onderweg app biedt ANWB leden de mogelijkheid je frequent gereden routes eenvoudig op te slaan. Door vervolgens een ANWB file alert in te stellen, word je gratis op de hoogte gehouden op jouw gewenst tijdstip indien er vertraging is op jouw opgeslagen routes.

3. Parkeren: locaties, tarieven en eerlijk betalen
Bekijk de uitgebreide parkeermogelijkheden in de app. De app geeft inzicht in de tarieven en openingstijden van de dichtstbijzijnde parkeermogelijkheden zoals zones, parkeergarages, P+R locaties, parkeerterreinen en parkeren met MobyPark. Het is tevens mogelijk op een postcode of adres te zoeken en daarvan de parkeermogelijkheden te bekijken. Indien je parkeergeld wil betalen met ANWB Parkeren, kun je eenvoudig de zonecode invoeren of selecteren op de kaart of uit de lijst. Je start je transactie met je eigen kenteken of van iemand anders. Bij terugkomst bij je auto stop je de transactie weer met een druk op de knop. Zo betaal je alleen voor de tijd die je nodig hebt en betaal je niet meer onnodig te veel. In de app zitten handige herinneringen om je te helpen te herinneren aan de lopende betaling. ANWB Parkeren werkt betrouwbaar en gemakkelijk. Het is beschikbaar in meer dan 160+ steden. Je betaalt je parkeergeld achteraf via je bankrekening en alleen voor de tijd dat je hebt geparkeerd. Kijk voor ledenvoordeel en gratis registratie op https://www.anwb.nl/mobielparkeren

4. Tanken: altijd goedkoop tanken
Bekijk tankstations in de buurt (benzine/diesel/LPG/CNG) voor actuele prijzen. Tevens tonen wij van de 4000 tankstations de openingstijden en de voorzieningen zoals verse broodjes en koffie. Heb je een tankstation gevonden met ‘ANWB Ledenvoordeel’? Tank dan daar uw benzine en spaar voor korting op vertoon van je lidmaatschapskaart! Voor meer informatie over ANWB Tanken, ga naar https://www.anwb.nl/tanken

5. Mijn auto: nooit meer je auto kwijt
Raak nooit meer je auto kwijt. Gebruikers van ANWB Connected zien de locatie van hun auto in de app. Meer over ANWB Connected vind je in de ANWB Connected Car app en binnenkort ook in deze app.

6. Wegenwacht: direct hulp bij pech
ANWB Onderweg werkt samen met de ANWB Wegenwacht app.

Let op, door de grondige vernieuwing van de app zul je helaas eenmalig opnieuw moeten inloggen met je ANWB account en opgeslagen routes opnieuw moeten instellen om de ANWB file alert te ontvangen.Along the way – your smart passenger traffic, parking and refueling

ANWB way is downloaded more than 2 million times and puts you in one app all you need on: traffic (traffic jams, speed cameras and work) near ANWB traffic alert for delays on stored routes, reliable route planner, current gasoline prices ( also LPG and CNG), parking in 160+ cities on the streets and in car parks, parking payment in 160+ cities with the parking-payment ANWB parking, the location of your car and the roadside.

Meet the most complete app for mobility Netherlands.

Using the ANWB traffic alert, ANWB parking and my car is exclusive for members ANWB. All other functions are public and free for everyone.

6 convenient features in this app (version 3.0.1):

1. Traffic: Overview of traffic near and on your regular routes
Get an instant overview of the current traffic situation in the area or on your route, such as traffic jams (all roads), flash (highways) and roadwork. Use the map to pan / zoom to any location in the Netherlands and find out what is there the current traffic situation. The list of events is updated on the basis of what you see on the map and zoom level used.

2. My routes and traffic alerts, go informed on road
If you drive the same route often such a commuter route and want to be kept informed of the current traffic situation that route? The way ANWB app offers members the opportunity you frequently traveled routes to save easily. By then alert set in an ANWB file, you will be free informed at your desired time if there is a delay on your saved routes.

3. Parking: location, rates and fair pay
See the extended parking in the app. The app provides insight into the rates and hours of the nearest parking areas as, parking garages, P & R sites, parking lots and parking with Moby Park. It is also possible to search by zip code or address them to see the parking. If you want to pay for parking with ANWB parking, you can simply enter the area code or select from the map or from the list. You start your business with your own badge or someone else. Upon returning to your car you stop the transaction by pressing the button. So you only pay for the time you need and you pay no more unnecessary too. In the app are helpful reminders to help you remember the current payment. ANWB parking works reliably and easily. It is available in more than 160+ cities. You pay your parking afterwards through your bank account and only for the time you have parked. Look for membership benefits and free registration https://www.anwb.nl/mobielparkeren

4. Filling: Always cheap fuel
View stations around (petrol / diesel / LPG / CNG) for current prices. We also show the 4000 service stations opening hours and features fresh pastries and coffee. Have you found a gas station with ‘AA Members Benefit? Tank then that your petrol and savings for discount on presentation of your membership card! For more information about ANWB Refueling, go to https://www.anwb.nl/tanken

5. My car: never lose your car
Never lose your car. Users Connected ANWB see the location of their car in the app. More about ANWB Connected can be found in the ANWB Connected Car app and soon in this app.

6. Roadside assistance: direct roadside assistance
ANWB way collaborates with AA Roadside app.

Note, by the thorough renovation of the app, you will unfortunately have to once again log in with your account ANWB and saved routes to reset to receive alert ANWB file.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Be the first to review “Onderweg: Verkeer en Parkeren”